ØJENFORKALKNING – AMD

Øjenforkalkning – AMD

Der findes over 10.000 forskellige øjensygdomme.
Heldigvis kan øjenlægerne hjælpe mange patienter med øjenlidelser. Der er dog en øjen-sygdom, hvor øjenlægerne kun kan hjælpe et fåtal. Ca. 12 % af alle mennesker over 60 år og ca. 28% over 74 år lider af øjenforkalkning – AMD, i større eller mindre grad. Over 30% er ar-velig betinget i større eller mindre grad, der er sandsynligvis flere gener involveret.

Mennesker med blå øjne har dobbelt så stor risiko for at få øjenforkalkning som dem med brune øjne. Hvide har meget større risiko end sorte mennesker.
Sygdommen kaldes mange forskellige ting: Øjenforkalkning. Nethindeforkalkning. Forkalkning af nethinden. Forkalknings-pletter i nethinden. Aldersbetinget degeneration af nethin-den. Senil Makula Degeneration. Aldersbetinget Makula Degeneration (AMD).

Kært barn har mange navne. For eftertiden kalder vi denne øjensygdom for AMD.

Forestil dig at der på dine briller er en mørk plet midt på glasset. Lige i synsfeltet. Så har du en idé om, hvordan det er at have AMD. Du kan ikke se noget i midten, men kun ud til siderne. Det betyder fx, at du ikke kan kende dine venner og bekendte, når du møder dem på gaden. Mange AMD patienter ser ikke huse og andre ting med lige linier, som vi andre ser dem. For dem ser det ud, som om de er skæve og fordrejede.

Langt den overvejende del af vore øjnepatienter lider af AMD, der er den hyppigste årsag til registreret blindhed i den vestlige verden.

Nethinden

Den bagerste – lysfølsomme – del af øjet hedder nethinden. Omkring midten af nethinden er der en meget vigtig del af øjet, der hedder den gule plet eller makula.

Nethinden består af ca. 125.000.000 lysfølsomme celler. Den gule plet (makula) består af ca. 5.000.000 celler, der hedder tappe, de andre 120.000.000 celler hedder stave. Midt i den gule plet, er skarpsynet. Det er altså det område, man bruger, når man fokuserer på noget, fx de bog-staver du ser på, når du læser dette.

Hvis du ikke selv kan læse denne bog, er det fordi din makula (skarpsyn) er defekt, øde-lagt eller degenereret eller hvad vi skal kalde det. Nogle af de 5.000.000 tappe fungerer ikke, som de skal. Det hedder makula degeneration, og da vi her taler om ældre menne-sker, kalder vi det Alderdomsbetinget Makula Degeneration (AMD).

Lige midt i makula findes området med det virkelige skarpsyn. Området er meget lille, kun ca. 1 mm2, men det er det absolut vigtigste område af hele øjet. Så vigtigt at det af nogle kaldes ”øjet i øjet”.

 

Selv om AMD her i Danmark kaldes øjenforkalkning eller forkalkning på nethinden, har det intet som helst med forkalkning at gøre, sådan som vi kender det ved forkalkning af blod-kar.

Ca. 10.000 danskere får hver år diagnosen AMD. Det betyder, at det er den hyppigste årsag til registreret ”blindhed” i Danmark ja i hele Europa og USA.

To slags AMD
Ca. 85% har en såkaldt tør AMD. Det opstår ved at den overliggende nethinde ”dør” hurtig.

De andre 15% har såkaldt våd AMD (nethinde degeneration). Det opstår ved at dele af nethinden gradvist udsultes, fordi den ikke får ilt forsyning nok. Der dannes derfor nye – dårligere – blodkar bag nethinden. De lækker blod og væske ud i nethinden, hvorved en endnu større del af nethinden ødelægges.

Selvom det kun er 15% af AMD-ramte, der har den våde form, er den alligevel skyld i omkring 70% af alvorlige synsproblemer, fordi den er mere ondartet.

Hvad er symptomerne ved AMD

Når man bliver ramt af AMD (øjenforkalkning), er det altid den centrale del af nethinden der rammes. Det hænger sammen med, at det især er den del, der er afhængig af årehin-den til forsyning af ilt og næring. Den centrale del af synsfeltet, er den del man bruger til se skarpt med, til at genkende personer på gaden, til at læse og se fjernsyn med og til at se farver med.
Det begynder som regel med, at lige linier ser ud som om de er krumme eller skæve. Fx kan en flagstang have ”kurver” som Marilyn Monroe (Se ”golfspilleren”).

Så får man problemer med at læse små bogstaver. Det ender altid med, at man får en større eller mindre plet midt i synsfeltet. Den kan have forskellige former fx ligesom et dy-rehovede, en cykelsaddel osv.
Man bliver ikke helt blind af AMD. Man bevarer altid noget orienteringssyn og kan derfor finde rundt i sit hus, på gaden OSV. De allerfleste mennesker kan derfor fortsat klare sig selv og forblive i deres eget hjem.

Lægelig behandling

Behandlingen af AMD er et af de mørke kapitler indenfor lægevidenskaben. Groft sagt fin-des der ingen helbredende behandling. Der er forsket meget og prøvet mange ting, men indtil nu er det kun lappeløsninger.
Ved den tørre form for AMD (85% af patienterne), kan øjenlægen intet gøre.
Ved ca. halvdelen af de patienter der har den våde form for AMD – omkring 7% af alle AMD patienter – kan øjenlægerne behandle med laser. I visse tilfælde opnår man at lukke de nydannede dårlige blodkar og derved undgå væskeudsivning i nethinden.
De forskellige laserbehandlinger helbreder ikke AMD, men kan i visse tilfælde hindre, at degenerationen spreder sig til andre dele af nethinden. Man kan spørge øjenlægen, om man kan komme i betragtning til denne behandling.

Hvem får AMD?

Alle mennesker kan få AMD, kun blandt negre er det sjældent.
Der er forsket en del i, om man på forhånd kan vide, hvem der rammes. Men ud over en lille arvelig disposition, har det ikke været muligt at finde noget.

Hvad kan du gøre for at undgå det?

Gennem de sidste år har der været talt og skrevet meget om de frie radikaler. Det er af-faldsstoffer, der er stærk iltende. De dannes hele tiden i vores krop, og man har påvist skadevirkning af disse stoffer.
Nogle forskere mener, at det er de frie radikaler der er årsag til AMD. Når man kender virkningen af de frie radikaler på kroppen generelt, lyder det meget fornuftig. Jeg har fak-tisk besluttet at undersøge det nærmere, så det kommer vi måske tilbage til på et senere tidspunkt. Det vil så blive offentliggjort på vores hjemmeside på Internettet: www.a2000.dk.

Forskning

Et forskningsteam I USA under navnet “The Beaver Dam Eye Study” er kommet frem til, at folk der spiser meget grønt har lidt mindre risiko for at få AMD end andre.
“ The National Eye Institute” fulgte 3600 mennesker igennem 6 år. Man sammenlignede med en såkaldt placebo gruppe og fandt herved ud af at daglige tilskud af antioxidant vi-tamin C, E, A (beta caroten), og zink har en betydelig positiv virkning på AMD patienter. Forskningen er helt ny og offentliggjort i oktober nummeret af ”Archives of Ophthalmolo-gy”.
For nogle år siden viste et fransk forsøg, at Gingko Biloba der er et udtræk fra Tempeltræ-et kunne bedre synet hos AMD patienter. Danske forskere på Rigshospitalet undersøger nu dette nærmere.

Jeg har talt med mange akupunktører og andre alternative behandlere og læger om et meget sjovt fænomen. Når man behandler patienter, har man en tendens til at glemme dem det ikke gik så godt med, og husker dem det gik vældig godt med. Det var én af grundene til, at vi lavede en undersøgelse af behandling af AMD. Vi var interesseret i at se helt nøjagtig, hvor mange patienter vi var i stand til at hjælpe.
Jeg vil gerne understrege, at der var tale om en undersøgelse – ikke forskning i videnska-belig forstand.

Her er hvad Skive Folkeblad skrev – i uddrag:

Akupunktør John Boel laver ny forskning om øjenforkalkning
Akupunktøren udtaler til avisen.
– Vi har de sidste år behandlet mange “uhelbredelige” øjensygdomme med en ny form for akupunktur. Nogle har haft en dramatisk forbedring. Vi har forsøgt at få øjenlægerne med i forskningsprojektet. Jeg har i den forbindelse rettet henvendelse til Dansk Blindesamfund, Statens Øjenklinik, og alle privat praktiserende øjenlæger, men ingen har været interesse-rede i at medvirke. Derfor har jeg besluttet selv at lave undersøgelsen. En læge kontrollerer resultatet.
Øjenforkalkning er, sammen med grå stær, den mest almindelige øjensygdom, der ram-mer ældre mennesker. Øjenlægerne kan nu, med meget godt resultat, operere grå stær. Øjenforkalkning derimod kan de ikke helbrede. Patienterne får at vide, at de må leve med deres sygdom.

Resultatet viste, at der var en målbar bedring hos 11 af de 20 forsøgspersoner, dvs. 55%. Der var derudover en subjektiv forbedring hos to patienter.

55% af forsøgspersonerne fik bedre syn. Vi er helt tilbage i 1995. Den gang var metoden slet ikke så udviklet og avanceret, som den er i dag, hvor vi har meget bedre resultater. Jeg blev så lykkelig over resultatet, at jeg synes at alle, der havde AMD eller andre synsproblemer, skulle vide om det. Derfor sendte jeg en pressemeddelelse ud til alle avi-ser i Danmark. Men, ikke nok med det, jeg sendte også resultaterne til Dansk Blindesam-fund, Statens Øjenklinik i Hellerup, Sundhedsministeren og til alle øjenlæger i Danmark.
Jeg tilbød så øjenlægerne, at lave den samme undersøgelse igen hvis en af dem var inte-resseret i forskning. Så måtte de få lov til at teste og undersøge patienterne på alle tænke-lige måder før og efter behandlingen. Jeg fik svar fra en enkel øjenlæge på Sjælland, som skrev: held og lykke. Ellers var det larmende tavshed.

Det overraskede mig. Det overraskede mig meget, at ikke én eneste øjenlæge var interes-seret i en revolutionerende ny metode, der tilsyneladende var i stand til at hjælpe 55% af de patienter, som de ikke var i stand til at hjælpe. Der fandtes nemlig ingen behandling i hele verden, hvor der var dokumenteret forbedring af synet ved AMD.
Selvfølgelig havde det også sine fordele, at ingen svarede. Det sikrede os jo mod, at ikke én eneste øjenlæge kunne tillade sig at kritisere vores metoder, når de ikke ville være med til at undersøge, hvad det drejede sig om.

Efter indførelsen af AcuNova (Akupunktur 2000) er resultaterne omkring 80%

Der har været meget andet omtale af vores behandling af AMD. Her følger nogle få artikler – i uddrag

En tysk øjenlæge, dr. med Sigrun Scharf-Mayweg er kommet til dette resultat efter be-handling af AMD-patienter. Hun skrev bl.a. i sit medlemsblad ”Akupunkturlægen”:
– Jeg har behandlet 50 tilfælde af AMD, tør og våd form. Observations- og behandlings periode i de fleste tilfælde 2 år.
Alle disse patienter var opgivet af vestlig uddannede øjenlæger.

Ubehandlet bliver AMD (øjenforkalkning) altid værre og værre efterhånden – under akupunktur behandlingen så jeg ingen forværring. Efter behandlingerne så jeg en forbedring på 10% eller mere.

Helga (69) har øjenforkalkning (AMD). Hendes venstre øje var næsten blind, da vi begynd-te behandlingen for 10 år siden, og højre øje var angrebet lidt. Hun blev behandlet inten-sivt den første uge, hvorefter blev der længere og længere imellem behandlingerne. Hun kommer nu en gang om måneden, og hendes venstre øje er stadigvæk dårlig, men hen-des højre øje er stadigvæk næsten 100% normal.

De Bergske Blade skrev om Helga
Luppen var et uvurderligt redskab for Helga Mortensen, dengang for 10 år siden.
Aldersbetinget øjenforkalkning som Helga Mortensen led af, havde reduceret synet på det ene øje til 20 – 30%. Derfor opsøgte hun John Boel.
– I dag kan jeg læse uden lup. Allerede efter de første 10 behandlinger, så jeg bedre, for-tæller Helga Mortensen, som betegnes som et medicinsk mirakel.
Hver fjerde-femte uge tager hun turen fra Silkeborg til Aulum.
– Jeg tør slet ikke lade være. Tænk hvad der kunne ske med mit syn, hvis jeg stoppede behandlingerne.

Grunden til at Helga og alle andre AMD patienter, der har fået bedre syn samt bevaret fremgangen gennem en årrække, betegnes som medicinske mirakler er den simple, at øjenlæge videnskaben siger, at det ikke er muligt at forbedre synet hos disse patienter.

Vi har flere patienter med næsten samme problem som Helga, hvor resultaterne har været identiske. De kommer en gang om måneden, og vi kan holde synet på den fremgang, vi opnåede for år tilbage. Jeg talte med en anden af vore elever, der tillige er øjenlæge i Tyskland om dette, og hun sagde, at det var helt fantastisk, fordi enhver øjenlæge ved, at når først et øje er angrebet af øjenforkalkning, vil det andet snart følge efter og patienten vil miste sit centrale syn, dvs. sige evnen til at læse samt til at genkende andre, de møder på gaden (man bliver meget svagsynet, men ikke helt blind af den sygdom).
Hun synes, at det er helt enestående, at man i mange tilfælde kan forebygge øjenforkalk-ning og glæder sig til at budskabet spreder sig, fordi der ikke findes nogen øjenlæge i hele verden, der kan helbrede øjenforkalkning.

Hendes Verden skrev i 1991

Han helbreder uhelbredelige
Der findes 10.003 forskellige registrerede øjensygdomme i verden – en af dem hedder Al-dersbetinget Makula Degeneration (AMD), også kaldet øjenforkalkning. Sygdommen be-tragtes af det “etablerede” system som uhelbredelig – men akupunktør John Boel fra Au-lum har bevist noget andet.
AMD medfører stærk forringet synsevne og i værste fald total blindhed. Men i virkeligheden er sygdommen ikke uhelbredelig. Det mener i hvert fald akupunktør, John Boel fra Aulum i Midtjylland. Og det er ikke bare en løs påstand, men derimod resultatet af en un-dersøgelse, han selv har lavet i samarbejde med en læge.
Jeg begyndte undersøgelsen i slutningen af november 1990, fortæller han.
71-Årige Edvard elskede at se film. Derfor var det også meget slemt for ham, da øjenfor-kalkningen ramte ham, så han ikke længere kunne læse underteksterne. Det kan han nu igen – efter behandling hos John Boel.
Hvad sker der?
– Desværre kan jeg ikke give nogen eksakt forklaring på, hvad det er, der sker, siger John. – Derfor har jeg også sendt alle resultaterne til alle landets øjenlæger, i håb om at finde nogen, som vil deltage i en undersøgelse. Det er jo dem, der er eksperterne. De kan for-klare, hvorfor behandlingerne virker, og hvad der reelt sker med kroppen! Jeg kan bare – med glæde – konstatere, at det virker.

Dagbladet skrev i 1991
Efter 25 behandlinger og et væsentligt forbedret syn er den 69-årige Harald Krogh ikke det mindste i tvivl om værdien af akupunktur.

Artikler i Ugeskrift for Læger

Det efterfølgende er en artikel fra Ugeskrift for læger i Østrig. Artiklen er skrevet af en 80-årig læge. Han var meget konservativ indstillet – forstået på den måde, at han ikke troede på nogen som helst form for alternativ behandling. Han var kirurg og stolede dårlig nok på medicin; det eneste han troede på var operation.
På en eller anden måde overtalte hans kone og øvrige familie ham til at tage op og besø-ge os. Han har selv givet udtryk for, at det nærmest var for at bevise, at det ikke kunne lade sig gøre. Men til sin store overraskelse, blev hans syn betydelig bedre efter en uges behandling med AcuNova. Her har du artiklen fra Ugeskrift for læger – Medical Tribune – i Østrig.

Øjenforkalkning (AMD) hos ældre mennesker.
Af dr. med. Rudolf Stern:
Akupunktur hjalp mig
Jeg er 80 år og har arbejdet som læge i 40 år. Jeg stoppede da jeg var 70 år .
De sidste 25 år, dvs. at de sidste 15 år hvor jeg har været læge, har forkalkningen (AMD) langsomt udviklet sig i mine øjne. Jeg havde små forstyrrelser i øjnene, der ikke hindrede mig i at udøve mit arbejde, kun hvis det handlede om sværere ting som f.eks. at fjerne fremmedlegemer i øjet. Senere hen, da jeg blev pensioneret, har min tilstand forværret sig. De sidste 3 år har jeg ikke været i stand til at læse mere.
Jeg har naturligvis opsøgt øjenlæger allerede da de første tegn viste sig, og da det blev værre, har jeg opsøgt andre eksperter og kapaciteter indenfor øjenvidenskaben.
Jeg fik et middel til at forbedre mit blodomløb, vitamin A og E, injektionsskur osv. der skul-le forhindre, at det blev værre. Der eksisterer ingen medicinsk behandling, der kan forbed-re AMD
Jeg fik at vide af disse eksperter, at AMD var en degeneration, og hvad der var død kunne ikke vækkes til live igen.
Tilfældigvis fik jeg i starten af 1998 at vide, at der i Danmark fandtes en akupunktør, John Boel som beskæftigede sig specielt med behandling af øjenlidelser, deriblandt AMD (øjen-forkalkning), og med hans metode kunne man muligvis opnå forbedring.
På dette tidspunkt er det vigtigt at fortælle, at jeg var en almindelig skolemediciner (autori-tetstro overfor lægelige behandlinger o.a.). Jeg har aldrig troet på akupunktur og andre alternative behandlinger. Nyheden om at der var ca. 60 % chance for forbedring ramte som en bombe ind i vores læge-familie. Jeg sagde, at jeg mente det var humbug, men min kone – og der ser man bare, hvor kloge og overlegne kvinder er overfor os mænd – sagde kort og kontant: ”Lad os dog køre til Danmark, og hjælper det ikke, kan vi nyde en dejlig ferie”.
Jeg besluttede mig til at prøve om ikke for andet så for at glæde min kone.
Akupunktur to gange daglig i fem dage i februar 1998, hvorefter akupunktør John Boel sagde til mig: ”Kør De bare hjem. Hvis De synes, at der er bedring i løbet af fem uger, skal De fortsætte behandlingen hos en læge i Østrig, der har lært det af mig”. Efter tre uger kunne jeg mærke en subjektiv forbedring. Der var også en objektiv forbedring. Dette kunne jeg konstatere ved hjælp af en synstavle. Jeg fortsatte derfor behandlingen hos en Østrigsk akupunkturlæge. I maj måned 1998 var jeg igen i Danmark til to ugers behandling hos Boel. Siden da går jeg til behandling en gang om måneden, for at holde det ved lige. Jeg kan altså konstatere, at jeg efter et år har fået en betydelig forbedring af mit syn.
Jeg kan nu læse med lup, og det var ikke muligt før behandlingen hos Boel.
Akupunktur og skolemedicin har noget tilfælles: Chancerne for både helbredelse og for-bedring er størst, jo før man kommer i gang med behandlingen.
Jeg finder det dog meget kedeligt, at alle øjenlægerne som jeg har mødt ikke vidste noget om denne form for behandling, eller pga. skolemedicinernes hovmod ikke ville vide noget af det.
På denne måde er jeg gået fra Saulus til Paulus.
Dr. med Rudolf Stern, Kitzeck, Østrig.

– Dr. Stern har efterfølgende været i Aulum og fået behandling igen, hvor han fik yderligere 10% syns-fremgang, og derefter har han fortsat behandlingen hos sin læge i Østrig, som vi har lært AcuNova.

Dagbladet
– 89-Årige Ragnhild fra Oslo, Norge, der lider af øjenforkalkning (AMD), har valgt at lægge sig tilrette på akupunkturbænken i Aulum, og her har resultaterne været fantastiske. Da hun ankom i søndags, var hun ikke i stand til at læse den øverste linie på synstavlen. Efter fire dages behandling kunne hun læse fjerde linie på tavlen.
Med nåle i hænder og fødder siger Ragnhild: “John Boel er en engel”.

Familie Journalen
I 1986 begyndte Inges (52) syn at svigte på grund af øjenforkalkning (AMD), som årligt rammer omkring 10.000 mennesker. Den tidligere sygeplejerske var ked af det. Selvfølge-lig vidste hun, at dåbsattesten ikke længere var dugfrisk, men nogen olding var hun da ikke. Skulle hun virkelig blive blind som 52 åring? Var det ikke nok, at hun efter fire diskus-prolaps og to brud på rygsøjlen havde konstante smerter?
Inge ringede til akupunktør John Boel og startede behandlingerne.
Efter nogle måneder siger Inge: Jeg føler simpelthen, at jeg er blevet født på ny. I 21 år var jeg afhængig af smertestillende medicin – i dag er jeg medicinfri. Og de stærke briller er lagt på hylden. Mit syn er nu næsten normalt.

Bad Salzungen skrev (oversat fra tysk)

Synet blev reddet af akupunktur

Generhvervede 30 % af sin synsevne:
I foråret forringedes den 74 årige pensionist Bruno Joecks’ syn sig drastisk. I slutningen af 1995 konstaterede øjenlægerne, at kun 10 % af synsevnen var i behold, hvilket betød, at han ville blive blind.
I Bad Salzungen, Meiningen og Suhl (byer i Tyskland) opsøgte han i alt 6 øjenlæger med en gnist af håb om, at han alligevel kunne blive hjulpet.
Alle øjenspecialister i Thüringen og omegn fastslog enstemmigt, at der forelå en manglen-de kredsløb i synscellerne. Der fandtes ingen mulighed for at hjælpe ham.
Ved et rent tilfælde stødte en god bekendt af Bruno Joecks på en avisartikel, som beret-tede om en akupunktør i Danmark, som kunne give selv blinde synet tilbage. Veninden var først skeptisk over for denne oplysning, men jo mere hun tænkte over det og også talte med Bruno Joecks om det, jo mere modnedes beslutningen om alligevel at kontakte den-ne specialist.
Det var i juli 1995, og kort tid efter modtog de svar fra Boel. Sygehistorierne om akupunk-tør Boels patienter var yderst interessante for Bruno Joecks, for de gav eksempler på mennesker, der via akupunktur havde generhvervet deres synsevne.
“Egentlig behøvede jeg ikke særlig lang tids overvejelse, før jeg traf beslutningen om at prøve denne behandling; for mig var det med sikkerhed den sidste chance for nogensinde at kunne komme til at se bare lidt,” understregede Bruno Joecks i samtalen.
Med håbet om behandlingssucces, rejste den frejdige pensionist d. 4. sept. 1995 til Dan-mark, sammen med sin tidligere arbejdskollega.
I alt modtog Bruno Joecks ti akupunkturbehandlinger. To gange daglig blev 8 nåle sat i forskellige kropsdele. Efter den sidste akupunkturbehandling skulle Bruno Joecks læse bogstaver.
Selvom han før akupunkturbehandlingerne ikke engang kunne læse det største bogstav på synstavlen, læste han nu de øverste 4 linier. Bruno Joecks kunne i dette øjeblik næsten ikke fatte det, og han beskrev følelsen som den største glæde i sit liv.
Det at have generhvervet 30 % af sin synsevne, er for den ældre herre den største gevinst og et helt nyt liv. Han kan nu igen klare sig selv i sin lejlighed. Han kan lave mad og gå tur med sine venner.
I foråret næste år rejser Bruno Joecks igen til Danmark, akupunktør John Boel havde for-talt ham, at han gennem en videre behandlingsrække havde chance for at opnå yderligere forbedring af synsevnen. Det lykkedes
I slutningen af hans ophold i den danske akupunkturklinik udspillede der sig en interessant episode.
Den tredje aften var der to kortspillere, der søgte en tredjemand og henvendte sig til Bruno Joecks. Han svarede, at han jo alligevel ikke kunne se kortene. Da han endelig – efter flere opfordringer – alligevel prøvede, troede ban ikke sine egne øjne. Han kunne se samtlige kort.
På spørgsmålet om han kunne forklare, hvordan han generhvervede sit syn, svarede Bru-no Joecks:
“Man skal bare tro fuldt og fast på succes.”

Familie Journalen
– Johannes, (79) der led af dobbeltsyn og forkalkning (AMD) i øjnene, er en af de hundre-der af personer, som er blevet hjulpet af akupunktør John Boel i Aulum.
Det er ikke mindre end et mirakel. Efter ganske få behandlinger med akupunktur kan jeg i dag se så meget, at jeg kan læse avisen og se fjernsyn. Jeg kan nyde farverne i naturen og behøver ikke længere at nøjes med lydene. Det er, som om jeg er blevet født på ny.
Johannes havde indstillet sig på, at han skulle leve sit otium som blind. I løbet af ganske få år var hans syn blevet så svækket, at han havde svært ved at klare sig uden hjælp. Hans daglige cykelture blev til spadsereture med ledsager, men det værste for ham var, at han ikke kunne nyde naturen i fulde drag: Farverne, blomsterne, fuglene……
John Boel er blevet specialist i at hjælpe folk med øjensygdomme, bl.a. ældre som har fået forkalkning i øjnene, grøn stær, eftervirkninger fra ulykker eller stød, eftervirkninger fra hjerneblødninger, kikkertsyn, blodprop i øjet osv.
– Men der findes desværre også mennesker, som jeg ikke kan hjælpe siger John Boel.

MERE TEKST KOMMER..